Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca — Maja Uklejewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy:

                                  May-Art  Maja Uklejewska, z siedzibą

            przy ul. Marii Konopnickiej 6 w Niemczu (86-032),


               nr NIP 953 183 67 99,


               nr REGON 341545043,


               nr Tel. 507 492 858,


        e-mail: kontakt@may-art.pl


        konto:  BRE BANK SA     58 1140 2004 0000 3902 7506 4009


zarejestrowaną i widoczną w ewidencji CEIDG,  która prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu   sprzedaży towarów.

 1. Sklep — zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: http://may-art.pl/.
 2. Nabywca — Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.
 3. Konsument — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Umowa sprzedaży — umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż produktów firmy May-Art na rzecz Nabywcy.
 5. Regulamin — niniejszy Regulamin Sklepu.
 6. Materiały — informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m. in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producenta towarów.
 7. Użytkownik — użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 8. Towar — oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 9. Rękojmia — odpowiedzialność sprzedającego wobec kupującego za wady fizyczne oraz prawne towaru.
 10. Gwarancja — dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (najczęściej producenta) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE.
 2. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 4. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.
 2. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  1. wypełnienia formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu podając dane osobowe oraz hasło;
  2. akceptacji Regulaminu.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 5. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik może sprawdzić status realizacji zamówień, ma dostęp do historii swoich zamówień oraz ma możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych. W przypadku dokonywania kolejnych zakupów nie jest konieczne ponowne wprowadzanie danych Użytkownika.
 6. Złożenie zamówienia bez rejestracji w Sklepie możliwe jest po podaniu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia i po zaakceptowaniu regulaminu.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Zdjęcia produktów prezentowane na stronie mają charakter poglądowy i mogą się nieznacznie różnić od zamawianego produktu.
 4. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. W formularzu składania zamówienia należy określić:
  1. adres dostawy
  2. sposób dostawy
  3. sposób dokonania płatności za towar
 5. Zamówiony towar będzie dostarczony pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami powyższego ustępu. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.
 6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

VI. ZAPŁATA CENY

 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) są dokonywane w następujących formach:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);
  3. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
  4. gotówką przy odbiorze osobistym płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy);
 2. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to dwa tygodnie. Po tym terminie nieopłacone zamówienie zostanie anulowane.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie.
 4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych oraz złożonych.

VII. DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od wybranego sposobu płatności i informacji zamieszczonej przy opisie produktu dotyczącej wysyłki.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towary nie są dostępne, niezwłocznie zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, lub w inny ustalony przez strony sposób.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.
 5. Nabywca podczas składania zamówienia wybiera jedną z dostępnych opcji realizacji dostawy. Lista dostępnych opcji i ich cennik: Dostawa
 6. Realizacja Zamówień może ulec zawieszeniu na czas urlopu, o którym Kupujący zostanie poinformowany komunikatem na stronie głównej Sklepu.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, po uzyskaniu zgody Użytkownika w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
  Sprzedawca odpowiada przed Nabywcą za wady towaru przez okres 2 lat od wydania towaru.
 2. Jeżeli Nabywcą jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 3. Reklamację można złożyć w dowolnej formie m.in. pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@may-art.pl. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. dowód zakupu: fakturę, rachunek lub paragon.
 4. Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, dobrze zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia.
 6. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Czas na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Nabywcę. Nabywca może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz zwrotów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Nabywcy otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Nabywca złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Nabywca korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Nabywca ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, np. koszt wysyłki. Nie przyjmujemy paczek "za pobraniem"!
 9. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba, że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

XI. GWARANCJA

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Producent.
 2. Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza, uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Nabywcy:

Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy z tytułu wad fizycznych  – rękojmia.

Za wadę fizyczną należy w szczególności uznać sytuacje, gdy produkt:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Nabywcę, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Nabywca poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • został Nabywcy wydany w stanie niezupełnym;
 • ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej użytkowania i pielęgnacji, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Nabywcę, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

Wada prawna:

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej;
 • albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej;
 • a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

Reklamacje dotyczące nieznacznych różnic kolorystycznych, wynikających z różnych ustawień monitorów, nie będą uwzględniane.

Reklamacji  nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnego z instrukcją prania i użytkowania.

Roszczenia Nabywcy:

Jeżeli towar ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub dokonał usunięcia wady.

Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Sprzedawca powinien ustosunkować się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną.

Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedawca.

XI. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zapytania można kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@may-art.pl.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 5. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Nabywcy w sklepie w zakładce REGULAMIN.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

Zapraszamy do zakupów!